Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Informuję, że:
 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Hanna Pietras Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Łodzi (90-541) przy ul. Radwańskiej 22/3, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Hanna Pietras, e-mail: info@hannapietras.com,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowanie oferty na świadczenie usług architektonicznych,
  • przygotowanie umowy o świadczenie usług architektonicznych,
  • wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.